NHF
Mot_Langevann_C_Johansen
Ned_fra_varden_E_Odegaard
Stiklingen_C_Johansen
Mot_Bagn_C_Johansen
Mot_Skogshorn_C_Johansen
Fra_Varden_E_Odegaard
Varden_C_Johansen
vard (1)
Pa_ski_mot_varden_E_Odegaard
Vintermotiv1_E_Odegaard
Skiloyper_Stiklingen_E_Odegaard
Harespor_E_Odegaard
Skigaere_E_Odegaard

Litt  fra vedtektene:


Formål

Nordfjellstølen Hytteeierforening (heretter kalt NHF) har til formål å ivareta medlemmenes interesser overfor grunneiere, myndigheter, foreninger og blant annet arbeide for at hytteeierne får tilrettelagt en infrastruktur som er i samsvar med medlemmenes ønsker og samfunnets utvikling.


2. Medlemskap

Rett til medlemskap har den som eier eller bygsler hyttetomt på reguleringsområdet Nordfjellstølen. På årsmøtet og medlemsmøter har hvert bruksnummer en stemme når kontingenten til NHF er betalt. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Foreningen kan samarbeide eller slutte seg til upolitiske foreninger hvis det er til støtte for arbeidet i NHF. En slik deltagelse besluttes av årsmøtet gjennom to tredjedelers flertall.
NHF´s styre 2015 - 2016  Leder                             Tim Greni

  Styremedlem/kasserer   Marianne Enger

  Styremedlem                  Lars Habberstad

  Styremedlem                  Herman Aschjem

  Vararepresentant           Henrik Kalager


  Revisor                           Finn Jarle Mathisen


  Valgkomite:

                              Magnus Blegen

                              Axel Lund

                              Håkon Sundklakk


I følge vedtektene utpeker styret hytteeiernes representanter til årsmøtet i veglaget

Vegen Kælvbakklie-Nordfjellstølen. Nåværende representant er Herman Aschjem.

For hytteeiernes beste


Nordfjellstølen Hytteeierforening er en frivillig interesseforening for hytteeiere på Nordfjellstølen hytteområde. De fleste medlemmene er grunneiere, men også hytteeiere på bygslet tomt kan være medlem.

Vedtektene sier at foreningen skal arbeide for å tilrettelegge forholdene i hytteområdet i samsvar med medlemmenes ønsker og samfunnets utvikling.

Det betyr kort og godt et trivelig hyttemiljø, en godt tilrettelagt infrastruktur og gode muligheter for rekreasjon. Den jobben gjør styret i foreningen gjennom kontakter med Etnedal kommunen, søsterforeninger i Valdres og andre grupperinger som påvirker forholdene i Nordfjellstølen hytteområde. Se vedtekter.


I Nordfjellstølen hytteområde er det 140 hytteeiendommer hvor de aller fleste hyttene er bygget i forrige århundre etter datidens normer for enkel hyttekomfort. For drøyt ti år siden kom det strøm til feltet og i samme periode kom en avløpsplan på plass med hytteforeningen som aktiv medspiller.


Før årsmøtet i 2016 har vi registrert 113 betalende medlemmer.


Medlemskap: Kr 150,- pluss obligatorisk kr 250,- til løypelaget = kr 400,- til sammen.

Frivillig til løypelaget: Pluss kr 500,-, pluss eventuelt ekstratilskudd på kr 250,-.