NHF
Mot_Langevann_C_Johansen
Ned_fra_varden_E_Odegaard
Stiklingen_C_Johansen
Mot_Bagn_C_Johansen
Mot_Skogshorn_C_Johansen
Fra_Varden_E_Odegaard
Varden_C_Johansen
vard (1)
Pa_ski_mot_varden_E_Odegaard
Vintermotiv1_E_Odegaard
Skiloyper_Stiklingen_E_Odegaard
Harespor_E_Odegaard
Skigaere_E_Odegaard

For hytteeiernes beste


Nordfjellstølen Hytteeierforening er en frivillig interesseforening for hytteeiere på Nordfjellstølen hytteområde. De fleste medlemmene er grunneiere, men også hytteeiere på bygslet tomt kan være medlem.

I vedtektene er det nedfelt at foreningen skal arbeide for å tilrettelegge forholdene i hytteområdet i samsvar med medlemmenes ønsker og samfunnets utvikling. Det betyr kort og godt et trivelig hyttemiljø, en godt tilrettelagt infrastruktur og gode muligheter for rekreasjon. Den jobben gjør styret i foreningen gjennom kontakter med Etnedal kommunen, søsterforeninger i Valdres og andre grupperinger som påvirker forholdene i Nordfjellstølen hytteområde. Se vedtektene her.


På Nordfjellstølen hytteområde er det mer enn 140 hytteeiendommer. I dag er det registrert 90 betalende medlemmer i NHF.


Medlemskap for 2022: Kr 300,- pluss kr 1.200,- frivillig bidrag til løypelaget = kr 1.500,- til sammen per hytteeiendom


Litt  fra vedtektene:


1. Formål

Nordfjellstølen Hytteeierforening (heretter kalt NHF) har til formål å ivareta medlemmenes interesser overfor grunneiere, myndigheter, foreninger og blant annet arbeide for at hytteeierne får tilrettelagt en infrastruktur som er i samsvar med medlemmenes ønsker og samfunnets utvikling.


2. Medlemskap

Rett til medlemskap har den som eier eller bygsler hyttetomt på reguleringsområdet Nordfjellstølen. På årsmøtet og medlemsmøter har hvert bruksnummer en stemme når kontingenten til NHF er betalt. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Foreningen kan samarbeide eller slutte seg til upolitiske foreninger hvis det er til støtte for arbeidet i NHF. En slik deltagelse besluttes av årsmøtet gjennom to tredjedelers flertall.


NHF´s styre 2021 - 2022  Leder                              Martin Strehl

  Styremedlem/kasserer   Øystein Andreassen

  Styremedlem                  Eystein Holter

  Styremedlem                  Terje Larsen

  Vararepresentant           Øyvind Mikkelsen Nordengen


  Revisor                           Kjell Ulven


  Valgkomite:

                              Are Fossum

                              Vidar Martinsen                                                      Axel Lund


I følge vedtektene utpeker styret hytteeiernes representanter til årsmøtet i veglaget

Vegen Kælvbakklie-Nordfjellstølen.
Nåværende representant er Eystein Holter.