Brøytet vintervei

Rettsmøte i jordskifteretten den 21. Juni er avlyst

Oppdatert 18.06.2023


Jordskifteretten informerte partene i et brev datert 09.06.2023 at rettsmøtet som var berammet til 21. juni er avlyst.
Innholdet av brevet er gjengitt i sin helhet her.


Ny dato for rettsmøte er nå satt til 23.11.2022

Oppdatert 16.10.2022


Rettsmøtet i jordskifteretten var planlagt den 21.09.2022, men ble avlyst grunnet sykdom hos prosessfullmektig Mørkved som representerer grunneieren Erik Ødegaard og Tone Brekke.

Dato for rettsmøte er nå satt til 23.11.2022, klokken 0930 i Nord-Aurdal kommunehus, festsalen.


Avgjørelse jordskifteretten 13.12.2021 
Oppdatert 23.12.2021


Jordskifteretten har kommet med en avgjørelse i kravene som ble fremmet og behandlet i hovedforhandlingen den 7. og 8. september 2021. I kjernen krevde brøyterne (22 eiendommer) en midlertidig bruksordning for å kunne starte brøytingen ovenfor vinterparkeringen, mens motstander av brøytingen (50 eiendommer) krevde at jordskifteretten skulle avvise behandlingen av bruksordningen.


Jordskifteavgjørelse angående midlertidig brøyting: 
«Jordskifteretten finner det ikke hensiktsmessig å gi midlertidige regler som åpner for brøyting nord for vinterparkeringen. Jordskifteretten vil som Eidsivating lagmannsrett og Valdres tingrett (2020), forby brøyting fram til jordskifteretten har behandlet saken.»


Jordskifteavgjørelse angående oppstart av behandlingen av bruksordning: 
«Jordskifteretten har kommet til at vilkårene for jordskifte er oppfylt og at saken tas opp til behandling.» 


Avgjørelsen til jordskifteretten er publisert på web-siden til NHF i sin helhet her.

Partslistene er fjernet fra dokumentet.

Dato rettsmøter i Valdres jordskifterett 


Valdres jordskifterett har kallt inn partene i rettsaken til rettsmøte.
Dato og tidspunkt er satt til 7, 8 og 9 september 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres.

Dersom rettsmøtet i September må avlyses grunnet smittesituasjonen har retten avsatt alternative datoer i Oktober:
18, 19 og 20 oktober 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres.

Dom i Valdres tingrett mot Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA 


Valdres Tingrett avsa den 01.12.2020 en dom i rettsaken mot Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA.
Advokat Dæhlin som representerte 48 fritidseiendommer på Nordfjellstølen fikk da fullt medhold i kravet om forbud om vinterbrøyting av private veier som benyttes som ski- og snøskuterløyper på Nordfjellstølen i Etnedal kommune.

Domslutning:

  1. Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA forbys å brøyte veinettet nord og nordøst for vinterparkeringsplassen på Nordfjellstølen.
  2. Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA dømmes til innen 2-to-uker fra forkynnelse av denne dommen å dekke saksøkernes saksomkostninger med kr. 69 874 – sekstiåttetusenåttehundreogsyttifire-kroner.


Dommen er publisert på web-siden til NHF i sin helhet her.


Stevning til Valdres tingrett med krav om forbud om vinterbrøyting


Oppdatert 16.06.2020


Den 12.06.2020 sendte advokat Dæhlin en stevning til Valdres tingrett med krav om forbud om vinterbrøyting av private veier som benyttes som ski- og snøskuterløyper på Nordfjellstølen i Etnedal kommune. Saksøkt er Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA.

Saksøkerne er eiere av 48 fritidseiendommer med eiendoms- og bruksrett til de aktuelle veiene.
Stevningen er publisert på web-siden til NHF i sin helhet her.


Begjæring om jordkiftesak til Valdres jordskifterett - gjelder bruksordning


Oppdatert 16.06.2020


Den 08.06.2020 sendte advokat Sveen en begjæring om jordskiftesak til Valdres jordskifterett.
Saken gjelder bruksordning. Sveen krever da på vegne av sine klienter en bruksordning, herunder at det opprettes eget veglag med vedtekter som administrerer veien i skiftefeltet sommer som vinter.
Med henvisning til begjæringen orienterte Arne Braadland styret i Nordfjellstølen hytteeierforening per mail datert 14.06. om at bruksordningen kommer til å berøre de fleste hytteeiere/grunneiere på Nordfjellstølen.
Begjæringen er publisert på web-siden til NHF i sin helhet her.


Kjennelse fra lagmannsretten den 15.04.2020
i anken av kjennelsen fra tingretten ifm begjæring av midlertidig forføyning i brøytestriden.


Oppdatert 16.04.2020


39 fritidseiendommer har påanket kjennelsen fra tingretten ifm begjæring om midlertidig forføyning for å stanse vinterbrøytingen av veien nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen.
Lagmannsretten konkluderer i kjennelsen med at vilkårene for midlertidig forføyning er oppfylt. Vegnettet nord for vinterparkeringsplassen skal dermed ikke brøytes før det er foretatt nærmere avklaring av berettigelsen og eventuell gjennomføring.

 

Når det gjelder hovedkravet i forføyningen kommenterer lagmannsretten følgende i kjennelsen: (Side 9 ff)
"Lagmannsretten legger videre til grunn at spørsmålet om å iverksette vinterbrøyting av vegnettet nord og nordøst for vinterparkeringsplassen hører under veglaget, idet det ikke er holdepunkter for at denne beslutningsmyndigheten på lovlig vis har blitt delegert eller på annet vis løftet ut av veglagets beslutningsmyndighet. Lagmannsretten kan ikke se at Valdres jordskifteretts dom 25. oktober 2018 endrer dette. Som nevnt har dommen ikke rettskraftvirkninger for andre enn partene. Lagmannsretten finner holdepunkter for at etableringen av samvirkeforetaket var et forsøk på å omgå veglovens system"

"Etter lagmannsrettens syn er det sannsynliggjort at et mindretall av de bruksberettigede ikke hadde anledning til å iverksette vinterbrøyting. Denne vurderingen har også de beste rimelighetsgrunner for seg. Ingen av fritidseiendommene kunne ha noen berettiget forventning om fremtidig vinterbrøyting. Det motsatte kan være situasjonen, altså at noen hytteeiere har etablert seg i området nettopp for å slippe biltrafikk.

På denne bakgrunn finner lagmannsretten det sannsynliggjort at ankemotpartene, ved ikke å følge veglovens system, har iverksatt en rettsstridig vinterbrøyting av vegnettet nord og nordøst for vinterparkeringsplassen.»

 

Kjennelsen er tilgjengelig i sin helhet her.


Begjæring om midlertidig forføyning til Valdres tingrett


Høsten 2019 iverksatte brøytetilhengerne vinterbrøyting av vegsystemet nord/nordøst for vinterparkeringsplassen. Som følge av det nye brøytetiltaket, og med formål om å få stanset dette, fremsatte eierne av 39 fritidseiendommer begjæring til Valdres tingrett om midlertidig forføyning 26. november 2019.

Tingretten avsa kjennelsen i saken 13. desember 2019 med slik slutning:
1. Begjæring om midlertidig forføyning avvises overfor Lars Thon Byfuglien og Arne Braadland.
2. Begjæringen om midlertidig forføyning forkastes.
Kjennelsen er tilgjengelig i sin helhet her

Nytt vedr. rettsaken om brøytet vintervei

Oppdatert 06.05.2019


Brev fra jordskifteretten med orientering om rettskraftig dom med frist den 01.August 2019 for å fremsette krav. 

Jordskifteretten har informert partene med brev datert 30.04.2019 om at jordskifterettens dom nå er rettskraftig.
Partene gis frist den 01.August 2019 for å fremsette et evt. krav om bruksordning.
Jordskiftedommeren oppfordrer partene til å forsøke en løsningsorientert dialog for om mulig å skape grunnlag for en minnelig ordning.   


Informasjon fra styret vedr. rettsaken om brøytet vintervei

Oppdatert 07.03.2019


Eidsivating lagmannsrett har avvist anken fra grunneieren. Saksøkernes krav om brøyting av vintervei er dermed opprettholdt.

Ankebeslutningen er gjengitt nedenfor i sin helhet her.


Informasjon fra styret vedr. rettsaken om brøytet vintervei

Oppdatert 16.01.2019


Nedenfor publiserer NHF selve ankeerklæringen av grunneieren til Eidsivating lagmansrett i sin helhet til deres informasjon.


Informasjon fra styret vedr. rettsaken om brøytet vintervei

Oppdatert 15.01.2019


Saksøkerne har levert tilsvar til anken av grunneieren vedr. dommen fra jordskifteretten den 14. Januar innen fristen.

I tilsvaret kom det også frem at 2 av saksøkerne har trukket seg.

Tilsvaret gjengis nedenfor i sin helhet.


Informasjon fra styret vedr. rettsaken om brøytet vintervei
19.12.2018


Den 30.11.2018 har grunneieren anket dommen til jordskifteretten innen ankefristen.

Dommen blir dermed ikke rettskraftig.


Utdrag fra forkynningen av anken:

«Ankemotpartene gis nå frist til 14. januar 2019 for å inngi tilsvar til ankeerklæringen."

"I anketilsvaret bør ankemotpartene redegjøre for sitt standpunkt til anken. Ankemotpartene bør nedlegge påstand og angi det faktiske og rettslige grunnlaget for sin påstand og de bevis som vil bli ført."

"Ankemotpartene bør angi sitt syn på den videre behandling av ankesaken.

Anketilsvaret vil bli meddelt den ankende part. …

Deretter vil ankeerklæringen sammen med de tilhørende dokumenter bli oversendt Eidsivating lagmannsrett for realitetsbehandling av anken. «


Forkynningen av anken vises nedenfor i sin helhet.


Informasjon fra styret vedr. dommen i jordskifteretten
22.11.2018

Styret til NHF har bedt advokatbyrå Kvale om en nøytral utredning av konsekvensen til dommen i Jordskifteretten.

Styret har bedt Kvale dessuten om å kommentere noen konkrete spørsmål som er av interesse for alle medlemmene til NHF og hytteeiere på Nordfjellstølen.

Vennligst se utredningen fra Kvale nedenfor samt påfølgende dokument med spørsmål og kommentarer til deres informasjon.


Kommentarer fra advokatbyrå Kvale til spørsmål fra styret:

(Ref. mail fra Mari Verling til Martin Strehl datert 22.11.2018

Informasjon fra styret vedr. dommen i jordskifteretten
17.11.2018

Jordskifteavgjørelse

30.10.2018

Saksøkerne gis medhold i retten. Jordskifteretten har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder realitetsavgjørelsen.
Dommen kan leses i sin helhet her.

Hovedforhandling ang. vintervei skal avholdes 4. og 5. September

19.08.2018

Jordskiftedommeren har av plasshensyn besluttet at rettsmøtet 4. og 5. september 2018 i sak 17-103313RFA-JFAG flyttes fra Etnedal kommunehus til Nord-Aurdal rådhus.

 

Rettsmøtet vil bli avholdt i kommunestyresalen i Nord-Aurdal rådhus på Fagernes. Oppstart kl. 09.00 den 4. september.

 

Tilleggsdokmenter august 2018:

 

 

 

Sakspapirene fra partene finner du her.


Forberedende rettsmøte 7. februar 

22.02.2018

Det er det tatt ut stevning til Valdres jordskifterett ved 19 av hytteeierne.

Saken gjelder "tvist om vinterbrøytet vei" hvor motpart er grunneiere Erik Ødegaard og Tone Brekke.


Forberedende rettsmøte ble avholdt den 7.februar. Alle dokumentene fra møtet finner du her: Rettsmøte070218.zip


Grunneierne har sitt motsvar krevd at saken avvises på grunn av tidligere avgjørelse i jordskifteretten.


Saksgangen blir da som dokumentet nedenfor viser:

  • Grunnlag for avvisning fra grunneier med frist den 16.mars
  • Tilsvar fra saksøkerne med frist den 16.april
  • Avgjørelse på om saken avvises eller ei av jordskiftedommeren. Dato ikke spesifisert


  • Hvis saken ikke avvises blir det hovedforhandling i jordskiftreretten den 21. og 22. august 


Rettsak angående vintervei 

05.12.11.2017

Det er det tatt ut stevning til Valdres jordskifterett ved 19 av hytteeierne.

Saken gjelder "tvist om vinterbrøytet vei" hvor motpart er grunneiere Erik Ødegaard og Tone Brekke.


Denne saken angår alle hytteeiere på Nordfjellstølen og hver enkelt bør sette seg inn i saken da den vil berøre oss alle i en eller annen form.


Som forening representerer vi både saksøkere, motstandere og tilhengere av vintervei. Det betyr at vi alle bør ha mulighet til å forstå konsekvensene og uttale seg. Alle sakens dokumenter finner du her Rettsak.zip


Her finner du uttalelsen fra styret til Nordfjellstølen hytteierforenings fra styremøte 5.desember 2017:

 

Rettsak angående vintervei 

27.11.2017

Det er det tatt ut stevning til Valdres jordskifterett ved 19 av hytteeierne.

Saken gjelder "tvist om vinterbrøytet vei" hvor motpart er grunneiere Erik Ødegaard og Tone Brekke.

 

Denne saken angår alle hytteeiere på Nordfjellstølen og hver enkelt bør sette seg inn i saken da den vil berøre oss alle i en eller annen form.

 

Som forening representerer vi både saksøkere, motstandere og tilhengere av vintervei. Det betyr at vi alle bør ha mulighet til å forstå konsekvensene og uttale seg.

 

Alle sakens dokumenter finner du her.

 

Vi har fått opplyst at frist for å sende sine innspill er 2.januar 2018.

 

Utdrag fra dokumentet planbeskrivelse_1.pdf: