Årsmøter
Varden_C_Johansen

Om årsmøterÅrsmøtet er NHF’s høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes

en gang pr år og innkalles med 2 måneders varsel.

• Innkomne forslag må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte.

• Foreningen kan ikke forplikte medlemmene økonomisk eller juridisk

  i forhold som gjelder NHFs virkeområde med mindre styret er gitt

  særskilt fullmakt i en konkret sak gjennom 2/3 flertall på årsmøtet.

  Det er et krav at minimum ½ av medlemmene er representert,

  personlig eller med fullmakter i saker hvor medlemmene forpliktes.

Totalt kan årsmøtet forplikte foreningens medlemmer i sum totalt

med 2 G.

• Det er en stemme per bruksnummer. Stemme kan også avgis ved

  dokumentert fullmakt.


Årsmøtet behandler:

• Valg av møteleder

• Valg av 2 møtereferenter

• Styrets beretning

• Regnskap

• Fastsetting av kontingent for 1 år

• Innkomne forslag, fra medlemmer og styret


• Valg av:

• Styreleder

• 3 styremedlemmer

• 1 varamedlem til styret, har møterett og tiltrer forhandlingene i styret ved fravær

• 1 revisor

• 3 medlemmer til valgkomitéen


• Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen i turnus med 2 og 2 for å sikre kontinuitet. Styret konstituerer seg selv.

• Et av styremedlemmene er NHF’s representant i Veglaget for Vegen Kælvbakklie – Nordfjeldstølen. Styrets andre medlemmer er vara til representasjonen i Veglaget.

• Årsmøteforhandlingene protokolleres i styreprotokollen og underskrives av de 2 valgte referenter. Referatet tilsendes medlemmene.   


Du finner referat og informasjon fra de enkelte årsmøtene i

egne faner pr. årsmøte.