Arealplan Etnedal 2019-'29

Området F24 tatt ut av kommuneplanens arealdel i sin helhet

Kommunestyret vedtok på møtet den 20. Juni 2019 å ta ut området F24 i sin helhet. Dette begrunnes også med flere uttalelser i høringen.
Møtereferatet kan leses i sin helhet her. (Det er referatdelen på side 16-17 som omhandler område F24)
Brevet fra Etnedal kommune til hytteeierforeningen datert 25.06.2019 kan du lese i sin helhet her.

Kommentarer fra styret til kommuneplanens arealdel 

oppdatert 14.05.2019


Styret fikk tilsendt 29 tilbakemeldinger fra medlemmene til Nordfjellstølens Hytteeierforening på foreslåtte kommentarene til kommuneplanens arealdel 2019-2029.
27 medlemmer støttet forslaget til styret mens 2 medlemmer stemte imot.
Mailen som styret sendte til Etnedal kommune på vegne av medlemmene finner du her.


Sammenheng mellom arealplan 2019 – 2029 og utbyggingsplanen på Fjeldsbygda
oppdatert 10.05.2019

Styret ønsker med dette notatet å forklare nærmere hvordan arealplanen 2019 – 2029 (som er ut til høring nå) henger sammen med utbyggingsplanene på Fjeldsbygda.

Hytteområdet på Fjeldsbygda ligger i samme planfelt F24 til arealplanen som bl.a. Nordfjellstølen. Plasseringen av felt F24 ser du i utsnittet  fra plankartet Etnedal her.
I forbindelse med detaljreguleringsplanen i 2007 la grunneieren på Fjeldsbygda frem en utbyggingsplan med hytter og vei som grenser til Steinputten med kun noen få meter avstand!!!   Skissen til opprinnelige utbyggingsplanen finner du her.

Konsekvensene hvis man regulerer ut området etter forslaget til detaljregulering fra 2007 vises i kartet her. Kartet viser tydelig at det blir i så fall flere uheldige krysningspunkter for vei og skiløyper, og store inngrep i natur og nedbygging av stier.
Heldigvis ble planen denne gangen trukket på grunn av protester fra naboene.

Nå kommer forslaget på nytt i arealplanen i form av en omregulering av tillatt arealbruk.
I 2007 ble dette området tatt ut av planen i 2007 og beholdt som LNF område.
I områder som bli lagt ut til LNF‑område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Det er derfor ikke lov å bygge der før det er omregulert til fritidsbebyggelse i ny arealplan.
Og derfor er det viktig å komme med innspill til kommunen .

I 2007 var det innsigelser fra fylkesmannen om nedbygging av Bjørgovardestien som ble utslagsgivende for at området ble tatt ut av planen den gangen.
(Interessant nok ble ikke stien heller ikke vernet i områdereguleringsplanen for Nordfjellstølen, noe fylkesmannen påpekte også i 2015.)

I dag er det sterkere engasjement for å verne natur, samt at viktige skiløypetraseer nå går gjennom området.

Kommentarer fra styret til kommuneplanens arealdel
Tilbakemelding fra medlemmene ønsket innen Mandag, 13.05., senest!

oppdatert 09.05.2019

Hytteeierforeningen informerte medlemmene i begynnelsen av April om at Etnedal kommune behandler revisjon av kommuneplanens arealdel for tiden. Kommunestyrets innstilling ligger ute til 1. gangs offentlig ettersyn (sak 27/19) med frist for tilbakemelding den 16.Mai. 
Videre informerte styret om at planen ikke innebærer noen endringer i arealformål på 137/2, MEN arealplanen berører tilstøtende fjell- og hytteområder inkludert Fjellsbygda da grunneieren ønsker å bygge ut hyttefeltet ytterligere.
Styret til hytteeierforeningen foreslår derfor til medlemmene å protestere mot denne arealplanen. Foreslåtte kommentarene fra styret finner du her. Se også kartet til det berørte felt F24 her.
Vi ber deg om å gi styret tilbakemelding innen Mandag førstkommende (13.05.) om du støtter denne protesten. Send tilbakemeldingen din i så fall per mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com.


Dersom flertall av tilbakemeldingene fra medlemmene støtter denne protesten kommer styret til å sende kommentarene til Etnedal kommune innen fristen.


Med vennlig hilsen

Styret til Nordfjellstølens Hytteeierforeningen

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2029

Kunngjøring av 1. gangs offentlig ettersyn

oppdatert 01.04.2019


Etnedal kommune behandler nå revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunestyrets innstilling ligger ute til 1. gangs offentlig ettersyn (sak 27/19). Det er ingen endringer i arealformål på 137/2.

Du finner brevet fra Etnedal kommune med bl.a. opplysning om frister og dato til informasjonsmøter her.

Styret diskuterer evt. nødvendige tiltak på neste styremøte og holder medlemmene oppdaterte.

Spørsmål og/eller kommentarer fra medlemmer mottas med takk.