Reguleringsplan_1

REGULERINGSPLAN FOR NORDFJELLSTØLEN


Fra styrets årsberetning 2014:


Styret vil først og fremst understreke at hver hytteeier, som grunneier, har et selvstendig ansvar i forhold til kommunens planarbeid med reguleringsplan for Nordfjellstølen. I den forbindelse har alle grunneierne i planområdet de samme rettigheter og rolle. Nordfjellstølen Hytteeierforening har ingen formell rolle og styret er ikke bemyndiget på områder som binder medlemmene økonomisk eller juridisk. En vedtatt reguleringsplan kan gi slike bindinger. Styret har likevel valgt å ta en aktiv rolle overfor kommunen under det pågående planarbeidet. Det møter kommunens behov for en part som langt på vei kan gi kommunens politikere og planleggere innsikt i problemstillinger på Nordfjellstølen. Derfor er det viktig at medlemmene kommer med innspill til styrets medlemmer.

Styret prøver å holde medlemmene løpende orientert om det arbeidet NHF gjør i forhold til kommunens planarbeid. I løpet av høsten vil alle hytteeiere/grunneiere på Nordfjellstølen få melding om kommunens forslag til reguleringsplan. Styret vilvurdere kommunens forslag og gi sitt syn til kjenne. Hver grunneier har rett til å si til kommunen hva de mener om reguleringsplanen og spesielt hvordan den berører forhold til egen eiendom. Det kan ikke hytteeierforeningen gjøre. Den nye hjemmesiden til hytteeierforeningen vil hver måned komme med ny informasjon om planarbeidet. Det er per dato ingen egne politiske vedtak som legger føringer på arbeidet med reguleringsplanen. Arbeidet skjer innenfor den generelle rammen for Kommuneplanen med tilhørende arealplan.

Mere informasjon....


  • Følg med på NHF´s hjemmeside. Styret legger ut ny informasjon minimum en gang pr.måned.
  • Besøk Etnedal kommunes hjemmeside. Der finner du nyttig informasjon om planarbeidet. Der finner du også  kommunens presentasjon og referat fra det åpne møtet kommunen arrangerte 14. april 2014 vedrørende reguleringsplan for Nordfjellstølen.


http://www.etnedal.kommune.no