Veisaker

Ladestasjon for El biler

15.11.2016

Det har kommet flere henvedelser fra medlemmene om at det er ønskelig med ladestasjon for El-bil på vinterparkeringen. Dette er tatt opp med grunneier som har tatt dette inn i de planer som legges for området. Grunneiere er positive til initiativet og vil se hvordan dette muligens kan realiseres allerede i 2017.

Ny bomløsning

15.11.2016

Saken er tatt opp i møte med grunneier og det vil bli utredet hvordan dette best kan løses i forhold til plassering, kostnad og tekniske løsninger. NHF følger opp dette framover.    

 

 

Hentet fra brev til veistyret

Styret i Nordfjellstølen Hytteeieerforening (NHF) ønsker at veilaget utreder muligheten for endret bomløsning.  Dette for å kunne sikre betaling til veilaget for å kunne opprettholde vedlikehold drift av veien. 

 

Forslaget er å utrede muligheten for en «automatisk» bom, på et strategisk plassert sted, som fanger alle besøkende.

Ved dette å sikre betaling fra alle besøkere som:

1.Tilfeldig besøkere til hyttene i området eller av det flotte fjellområdet generelt.

2.Tyngre kjøretøy som leverer/utfører tjenester til den enkelte hytteeier. Dette vil da automatisk påføres på faktura på utført arbeid til den enkelte bestiller, og fjerne eventuelle fordelingsdiskusjoner.

 

Dette vil også gjøre det mere forutsigbart for besøkende i forhold til øvre bom, som opereres med nøkkel. Denne ønsker NHF å fjerne.
Denne løsningen er tungvint og uforutsigbar for besøkende da det dessverre også er noe dårlig mobildekning. Denne bom fungerer svært dårlig noe NHF tror skyldes økende trafikk og at få dermed tar bryderiet det er med å låse/låse opp.   


NHF´S AKTIVITER

      2013 - 2014


  • Reguleringsplan
  • Kontakt grunneier Erik Ødegård
  • Kontakt Etnedal kommune
  • Kontakt med grunneier av naboeiendom
  • Kontakt med andre ValdreskommunerDiverse informasjon om veisaker: